Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História
Spečatenie partnerstva mesta Dobšiná a Kobiór

Partnerstvo medzi mestami Kobiór a Dobšiná potvrdili svojimi podpismi primátori obidvoch miest. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Dobšiná a uznesenia Mestského zastupiteľstva Kobiór v záujme zjednocovania Európy, vedenú spoločnou vôľou uzavreli dňa 8.9.2007 primátori Karol Horník za mesto Dobšiná a Mgr. Stefan Ryt za mesto Kobiór zmluvu o partnerstve medzi týmito mestami. Obidve zmluvné strany podľa svojich možností deklarujú vôľu rozvoja partnerstva a vzájomných vzťahov, slúžiacich budovaniu priateľstva, rozvoju partnerskej spolupráce, vzájomnému porozumeniu a týmto prispievajúcich k procesu zjednotenia Európy. Majú záujem spolupracovať v oblastiach miestnej samosprávy, hospodárskych vzťahov, vzdelávania, kultúry a umenia, činnosti mládeže a športu a ďalších oblastiach, ktoré zaujímajú obidve strany. Cieľom partnerstva je prispievanie k udržaniu mieru a podporovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. Táto zmluva nie je časovo ohraničená. Bola vyhotovená v slovenskom a poľskom jazyku. Obidve verzie obsahovo i vecne súhlasia a majú rovnakú platnosť. Za mesto Dobšiná sa slávnostného podpísania partnerskej zmluvy v Kobióre zúčastnila delegácia v zložení: Karol Horník, MVDr. Ľubomír Balážik, Zoltán Kubányi, PaedDr. Anna Klausmanová, Mgr. Miroslav Plichta, Stanislav Holienčík. Na znak partnerstva si primátori oboch miest vymenili upomienkové dary. Slávnostného podpísania partnerskej zmluvy sa zúčastnili aj zástupcovia našich partnerských miest zo Šternberka a Sajószentpéter. Podpis zmluvy sprevádzali aj vystúpenia detského folklórneho súboru z Maďarska a speváckeho zboru Exanino z Kobióru. Prinášame vám slávnostný príhovor primátora mesta Dobšiná, Karola Horníka v PDF dokumente..

Dotazník PHSR - vyhodnotenie:
Ďakujeme všetkým občanom a zástupcom podnikov, firiem a organizácii, ktorí ste si našli čas na vyplnenie a doručenie dotazníka, ktorého distribúcia bola vykonaná spolu s Dobšinskými novinami v mesiaci august 2007. Výsledky tohto prieskumu boli spracované Komisiou pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná a sú zverejnené vo vývesnej skrinke pred budovou Kultúrneho domu, na úradnej tabuli mestského úradu a v časti oznamy mesta na internetovej stránke mesta www.dobsina.sk v PDF dokumente.


MsÚ Dobšiná


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Príhovor primátora K. Horníka
Dotazník
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk