Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História


Školstvo, vzdelanie

Gymnázium: V roku 1970 bolo zriaďovacou listinou MŠ SR ustanovené 4-ročné Gymnázium v Dobšinej v budove na Zimnej ulici č. 308, ktoré pod vedením riaditeľa Ing. O. Špirka fungovalo spolu so stredným odborným učilišťom. V roku 1978 bolo gymnázium presťahované do zrekonštruovanej budovy na Ulici SNP 607, kde sídli dodnes (na obr.). Dňa 1.júla 1992 došlo k oddeleniu gymnázia od stredného učilištia. Odvtedy je Gymnázium v Dobšinej samostatnou školou. Od 1.9.1995 popri 4-ročnom študijnom odbore bolo do siete stredných škôl zaradené 8-ročné gymnázium so zameraním na programovanie. Od školského roku 2002/2003 má škola dvanásť tried, okolo 330 študentov, 24 pedagogických a 5 prevádzkových zamestnancov. Viac informácií: http://www.gymdobs.sk


Stredné odborné učilište Dobšiná vzniklo 1.7.1995 zlúčením SOU strojárskeho v Dobšinej a SOU obchodného v Nižnej Slanej. Po zlúčení obidvoch SOU boli všetky odbory zachované a tak v nasledujúcich školských rokoch študovalo na škole okolo 480 žiakov v troch študijných, štyroch učebných odboroch, v nadstavbovom štúdiu a DOŠ. V rámci racionalizácie stredného školstva sa počet študijných a učebných odborov redukoval a v roku 1997 končili poslední absolventi DOŠ. Škola si ponechala odbory, o ktoré základné školy v regióne prejavovali záujem. V súčasnosti na škole študuje 340 žiakov vo všetkých formách štúdia. Viac informácií o škole získate na adrese http://www.soudobsina.edu.sk

ZŠ E. Ruffńyiho: Do roku 1870 sa vyučovalo v ľudovej škole vydržiavanej evanjelickou cirkvou. V 17. a 18. storočí okrem tejto školy bola v meste tzv. aj latinská škola. V roku 1900 bola ľudová škola zoštátnená. V školskom roku 1937 ?1938 má Štátna ľudová škola v Dobšinej sedem slovenských a tri nemecké triedy. Z novodobej histórie bol pre školu významný rok 1975. V tomto roku sa škola presťahovala do novopostavenej budovy na Zimnej ulici, kde sídli dodnes. V roku 1998 MŠ SRbolo prepožičané pomenovanie po významnej osobnosti mesta Dobšiná Ing. Eugenom Ruffinyim ? objaviteľom  Dobšinskej ľadovej jaskyne. Viac informácií o škole získate na adrese http://www.zszimnadobs.edu.sk

Špeciálna základná škola

Údaje o  škole:
Škola ( názov organizácie a sídlo):
Špeciálna základná škola
Nová 803
049 25 Dobšiná

Po stránke riadenia a hospodárenia sú k ŠZŠ v Dobšinej pričlenené:
Odborné učilište
Špeciálnopedagogická poradňa pri ŠZŠ
Školský klub detí pri ŠZŠ

Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Košiciach

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
IČO : 31309704

Centrum voľného času

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006/2007

Základná umelecká škola

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006/2007

www.zusdobsina.edupage.org
 

Materská škola ul. SNP

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006/2007

Materská škola ul.P.J.Šafárika

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006/2007

 


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Plán hlavných úloh 2007-2010
Štatút mesta
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk